วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

รูปแบบวิทยานิพนธ์มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.////(ปีที่พิมพ์).////ชื่อวิทยานิพนธ์.////ระดับวิทยานิพนธ์//ชื่อสาขาวิชา//หรือ
            ภาควิชา  คณะ//ชื่อสถาบัน.

บุญเรือง  เนียมทอง.  (2540).  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เนตใน
            ระดับอุดมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
            การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หนังสือ

ผู้แต่ง.////(ปีที่พิมพ์).////ชื่อหนังสือ.////เล่มที่ (ถ้ามี).////ชื่อชุดหนังสือและลำดับที่(ถ้ามี).////สถานที่พิมพ์//://สำนักพิมพ์.

พระพรหมคุณาภรณ์.  (2545).  ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา.  พิมพ์ครั้งที่ 8.           กรุงเทพมหานคร  :  สหธรรมิก.

บทความในหนังสือพิมพ์

ผู้เขียนบทความ.//(ปี : เดือน วันที่).//”ชื่อบทความ.”////ชื่อหนังสือพิมพ์.//เลขหน้า

ผาสุก  อินทราวุธ.  (2544 : มกราคม 21).  “สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศจีน.”
           กรุงเทพธุรกิจ.  หน้า 6-7

ข่าวสด วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.. 2554  ปีที่ 21 ฉบับที่ 7611 หน้า 29


บทความในวารสาร

ผู้เขียนบทความ.////(ปีที่พิมพ์ : เดือน วันที่)// ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร.////ปีที่หรือเล่มที่//:เลขหน้า.

ชยันต์ วรรธนะภูติ.  “การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ.”  การวิจัยเชิงคุณภาพ
           ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อมรา พงศาพิษญ์. “ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ” คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา.
           ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546).  หน้า 15

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2554). “การสร้างองค์ความรู้ใหม่” ใน จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสอง
           ระบบ.  สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์. หน้า 49-55.

สินธุ์ สโรบล.  “กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา.” กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น
.           จุดเปลี่ยนการพัฒนา.  เชียงใหม่ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค (2548).
           หน้า 32-41

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.  “จะศึกษาสังคมไทยอย่างไร.” แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย.
           กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด. (2548) หน้า 15-22

อคิน รพีพัฒน์. “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ.” การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องาน
           พัฒนา. ขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2546). หน้า 91- 136

ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

ผู้เขียนบทความ.////(ปี).//// ชื่อบทความ.”//[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].////เข้าถึงได้จาก//://แหล่งข้อมูล/    สารนิเทศ สืบค้น วัน เดือน ปีที่สืบค้น.

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.  (2548). “พาณิขย์อิเล็กทรอนิกส์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

            สืบค้น 3 กรกฎาคม 2554.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น